DraudzeKas ir draudze?
Draudze ir Dieva aicināti un sapulcēti cilvēki, kuri savā ticībā vēlas sekot Dieva aicinājumam Jēzū Kristū, kas izteikts Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos - Bībelē. Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā (LELB) pavisam ir 288 draudzes, un Bārbeles draudze ir viena no tām.  

Apustulis Pāvils Bībelē raksta: 
"Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas debesu valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura pamatakmens ir Jēzus Kristus." (Ef.2:19-20)


Dievam cilvēki ir svarīgāki par ēkām. Baznīca pastāv draudzes dēļ, cilvēku dēļ. Ja cilvēki uz baznīcu nenāk, tad tā zaudē savu jēgu. Baznīca ir veidota un būvēta no cilvēkiem, no apustuļiem, praviešiem un paša lielākā pamata - Dieva Dēla, Jēzus Kristus. Baznīcas ēka draudzei kalpo par cilvēku pulcēšanās vietu, kur Dievu lūgt, dzirdēt Bībeles skaidrojumu, kas var palīdzēt mūsu dzīvēm un saņemt grēku piedošanu, kristību un svēto vakarēdienu. 
Baznīca nav tikai priekš svētiem cilvēkiem, bet visiem cilvēkiem! Jēzus ir reiz sacījis "Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem." (Mt.9:12) Baznīcā visi cilvēki nāk, lai katrs "ārstētos" no savām garīgajām kaitēm, kas ir katram cilvēkam. Baznīca un draudze ir vienīgā vieta pasaulē, kur varam būt godīgi un atzīties savos grēkos Dieva priekšā un saņemt grēku piedošanu.
Draudze ir garīgās mājas ikvienam Bārbelietim tuvākā un tālākā apvidū. Baznīcas durvis ir laipni atvērtas ikvienam, kurš kurš vēlas iepazīt dzīvo Dievu un atrasties tuvāk Viņam!

“..Šī draudze gan laicīgā, gan garīgā ziņā ir priekšā citiem. Viņa pastāv pa lielākai daļai no kroņa saimniekiem, kuriem būvētas krietnas mājas ēkas, tas ļoti izceļas uz apkārtējiem pagastiem. Bārbelieši uztaisīja krietnu skolas namu, kurā strādā Reinica kungs ar palīgu. 16. oktobrī iesvētīja pārtaisīto Dievnamu..”
“Latviešu Avīzes”, 1883.g Nr.44

Vēstures hronika liecina, ka vairāk nekā pirms 100 gadiem Bārbeles luterāņu draudzei bijusi noteicoša loma vietējās sabiedrības kultūras un izglītības attīstībā! Tas bija laiks, kad vairojās un nostiprinājās latviešu tautas pašapziņa, kas vēlāk rezultējās ar Latvijas brīvvalsts proklamēšanu 1918. gadā un latviešu tautas uzplaukumu. Pēc 1926. gada skaitīšanas datiem, Bārbeles draudzē bija 640 locekļi, tajā skaitā arī luterāņi no Skaistkalnes, Bruknas un Stelpes. Bārbeles draudze ir bijusi arī tā, kas savulaik veidojusi Bārbeles pamatskolu, lai vietējiem bērniem būtu, kur mācīties. Uz šodienu draudzē ir vien daži desmiti draudzes locekļu.
Bārbeles draudze ir viena no tām, kura pastāvēja par spīti Pirmā un Otrā Pasaules kara atnestajam postam. Pateicoties Dieva dotai drosmei un pašaizliedzībai, bārbelieši prata gan saglabāt dzīvu ne tikai draudzi, bet arī nosargāt Bārbeles baznīcas ēku visus 50 padomju okupācijas gadus. Gan draudze, gan dievnams ir mūsu visu kopīgs mantojums. To stiprināt un uzturēt ir mūsu ikviena svēts pienākums – Dievam par godu un ļaudīm par svētību. Ja tu jau esi Bārbeles draudzes loceklis – neaizmirsti ceļu uz savu dievnamu! Ja tu vēl neesi draudzē, vai arī tevi nodarbina jautājumi par ticību Dievam – nāc uz dievkalpojumu, vai droši vaicā mācītājam!

"Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība, bet lielākā no tām ir mīlestība." (1.Kor.13:13)draudze turas pie kristietības pamatiem
10 Baušļi
1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu nepareizi lieto.
3. Tev būs svēto dienu svētīt.
4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.
5. Tev nebūs nogalināt.
6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
7. Tev nebūs zagt.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
10. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
Par baušļiem Dievs saka tā: Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam, tiem, kas mani ienīst; un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus.Apustuļu ticības apliecība

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.


Mūsu Tēvs lūgšana  

Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.