Kapusvētki 2022


  Bārbeles draudze rīko kapusvētkus 

2022.gada 13. un 14.augustā

Luterāņu baznīcas diena Rīgā

 


 


10:00-22:00 Atvērta baznīca un iespēja uzkāpt tornī

3.apr. dievk. - Jņ.8:39-59 Patiesība un Nāve

Kāpēc Jēzu piesita krustā? Jēzus saruna ar farizejiem par patiesību un nāvi.

10.aprīlī Padomes vēlēšanas

 10.aprīlī pēc Pūpolsvētdienas dievkalpjuma, notiks padomes vēlēšanas. Visi draudzes locekļi mīļi aicināti.

27.mar. dievk. - Mk.7:24-30 Pazemīgā sveštautiete

Ko Jēzus sagaida no visām tautām? Kā mums izturēties pret citām tautām? Pret ko un ar ko mums īsti jācīnas? Kā tuvoties mērķim, ka visi ticīgie no visām tautām var nākt kopā pie viena altāra? 

Kā saglabāt mieru sevī un Latvijā?

Kā mums saglabāt mieru Latvijā, kad zinām par kara darbību Ukrainā un baidāmies, ka tas varētu aizsniegt arī mūs? Kas dāvā mieru man šajā satraucošajā laikā. Vai atomieroču draudi ir reāli? Kas ir svarīgi mums kā Latvijas iedzīvotājiem? Kā mums attiekties pret bēgļiem? 

20.feb. dievk. - Lk.8:4-15 Četra dažādas sirds augsnes

 
Kāpēc Jēzus runā līdzībās? Kāds ir kristiešu uzdevums? Kādas ir 4 dažādās augsnes/cilvēku sirdis? Kas raksturo labo augsni? Kā veicās apustuļiem ar kristieša uzdevumu pildīšanu? Kāda ir dievišķā matemātika?

13.feb. dievk. - Mt.8:5-13 Grēku koks un Ticības koks

Jēzus neparastā saruna ar romiešu virsnieku. Egoisma koks un ticības koks. Kas Jēzu uzrunā vairāk: Pagānu virsnieka lielie darbi vai neparastā ticība?

6.feb. dievk. - Lk.15:11-32 Īstas dzīves pazīmes

Kādas ir īstas dzīves pazīmes? Kas ir staigājošie miroņi? Labais Tēvs un 2 pazudušie dēli, katrs pazudis pa savam. Kā dzīvot īstu dzīvi?

Baznīcas torņa remonts 2021

 

 

Apskatīt remonta rakstu PDF formātā.

 

Pateicoties Vecumnieku novada pašvaldības un ziedotāju atbalstam, 2021. gadā Bārbeles ev.lut. draudzei ir izdevies ieviest Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēto projektu “Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana”. Projekta mērķis ir sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma - Bārbeles baznīcēkas - mērķtiecīgu un pakāpenisku atjaunošanu, veidojot to gan par drošām un atvērtām garīgajām mājām ikvienam dievnama apmeklētājam, gan attīstot kā tūrisma objektu, vienlaikus izceļot Bārbeles ciema centra vēsturiskās apbūves unikalitāti.

Gan projektēšanu, gan tai sekojošos būvdarbus izpildīja SIA “AB Studio”. Ņemot vērā draudzes ierobežotos finansu resursus, būvdarbi tika ieplānoti pavisam 3 posmos jeb kārtās. 2021. gada vasarā ar ELFLA finansiālo atbalstu tika paveikta būvdarbu 1. kārta, kas aptvēra torņa augšējo daļu.

Projekta ietvaros ir veikti vieni no neatliekamākajiem darbiem, uz kuriem būvinženieri tika norādījuši tehniskajā apsekošanā - baznīcas torņa jumtā bojāto koka konstrukciju nomaiņa, torņa augšdaļas mūru nostiprināšana ar speciālām metāla savilcēm, torņa fasādes remonts. Ar to uz daudziem gadu desmitiem ir novērstas torņa mūru un jumta spices konstrukciju deformācijas.

Sastatnes, kas tika uzstādītas būvdarbu laikā, ļāva vieglāk piekļūt citkārt grūti sasniedzamajām torņa fasādes daļām. Rezultātā nācās meklēt risinājumu dažām jaunām problēmām. Esošais torņa fasādes apmetums, kuru bija iecerēts saremontēt tikai atsevišķās vietās, izrādījās tik sliktā saķerē ar ķieģeļu mūri, ka nācās šo apmetumu noņemt visā platībā un pēc tam apmest no jauna. Apstiprinājās arī bažas par baznīcas krusta slikto tehnisko stāvokli. Tāpēc krustu tika nolemts demontēt. Reizē ar krustu tika atvienots un noņemts arī zibensnovadītājs, kura antena ir pievienota krustam. Objektā veiktie mērījumi atklāja, ka no jauna jāierīko arī ēkas zibensnovadīšanas sistēma, jo tā pienācīgi nav pildījusi savu uzdevumu.

Būvniecības 1. kārtā esam spējuši paveikt tikai aptuveni vienu trešdaļu no visiem tiem remonta pasākumiem, kurus arhitekti ir saplānojuši un kurus būtu nepieciešams paveikt tuvāko gadu laikā. Tas, vai nākamībā izdosies paveikt visus pārējos plānotos remontdarbus, lielā mērā būs atkarīgs no ziedotāju un labdaru atbalsta. Protams, lūkosim arī pēc iespējas rast finansējumu dažādu atbalsta programmu konkursos.

Pavisam kopā projektēšana un būvdarbi mums ir izmaksājuši 58 519 EUR.

Šīs izmaksas mums ļāva nosegt:

ELFLA atbalsts - 43 021 EUR

Vecumnieku novada pašvaldības līdzfinansējums - 7 670 EUR

Draudzes pašfinansējums - 4 128 EUR

Atbalsts no Latvijas ev.lut.Baznīcas Nekustamo īpašumu fonda - 2 500 EUR

Ziedojumi - 1 200 EUR

 

Pateicamies visiem, kas līdz šim ar savu artavu ir atbalstījuši dievnama atjaunošanas darbus! Kopš 2019. gada jūlija līdz 2022. gada janvārim pavisam kopā jūs esat saziedojuši dievnama torņa remontdarbiem 2635 eiro. Tajā skaitā 1435 eiro saziedoti laikā no 2021. gada augusta, kad tika izziņota ziedojumu vākšana jaunajam torņa krustam!

Ziedotāji ir: Alise Goževica, Anita Ķēniņa, Austra Auguste, Baiba Mietule, Dzintra Zebauere, Ieva Zunda-Teofani, Ilgvars Burkovskis, Inese Pumpure, Jānis Bračka (ZS Roņi), Māra Stupele, Nellija Pastva, Olga Matuseviča, Rolands Drevinskis, SIA Kokogle, SIA Lāses, Skaidrīte Reihmane, Svētā Sīmaņa draudze (Limbaži), Velta Drevinska, Voldemārs Barens, Zane Kremptone.

 

Draudzes vārdā izsaku pateicību arī visiem tiem, kas 2021. gadā atbalstījuši beznīcēkas remontdarbus un ikdienas uzturēšanu! 

Aizvadītajā gadā torņa un baznīcēkas remonta darbos ar savu darbu, tehniku, materiāliem palīdzēja: Mārtiņš Mediņš, Valdis Rusiņš, Māris Starts, Alfrēds Šimēns, Mārtiņš Krauklis, Aivars Auziņš, Santa Bračka (Bārbeles pagasta pārvalde); saimnieciskajos darbos: Aivars Zvirbulis, Didzis Balams, Mudīte un Jānis Dievaiši.

Aizvadītajā rudenī pavisam negaidīti ar jauku iniciatīvu klajā nāca bārbelieši Arta Seile, Andris Seilis un Edmunds Reķis. Viņi ieguldījuši gan savus līdzekļus, gan savu darbu, lai ziemas periodā baznīcēkas fasāde taptu izgaismota!

Īpašs paldies Vecumnieku novada domes vadībai un deputātiem par atsaucību, lemjot par finansiālu atbalstu baznīcas torņa remontdarbiem!

Kā viena no prioritātēm mums šobrīd ir jauna krusta izgatavošana un uzstādīšana torņa spicē. Tāpēc ļoti ceram uz ziedotāju un labdaru atbalstu, lai Bārbeles dievnama jumta smailē atgrieztos jauna krusta zīme - pēc iespējas ātrāk un uz ilgiem laikiem!

 

JĀNIS FOLKMANIS

Bārbeles ev.lut. draudzes priekšnieks

 


Attēlā pa kreisi - tornis 2019. gada rudenī. Pa labi – pēc 1. kārtas būvdarbiem 2021. gadā. Torņa augšdaļas fasāde pilnībā no jauna apmesta un nokrāsota.

 

 

 

Torņa iekšpuse, skats uz augšu, uz torņa jumta spici (bēniņiem).2018. gada rudenī, veicot ēkas tehnisko apsekošanu, tika konstatēti trupes bojājumi atsevišķās koka konstrukcijās, kā arī ķieģeļu mūra šķelšanās (fragmentācija).
Situācija 2021. gada rudenī, pēc 1. kārtas būvdarbiem. Redzami metāla stieņi (savilces), kas noenkurotas mūra sienā, virs tiem – režģveida platforma, kas nodrošina ērtāku nokļūšanu jumta spicē (bēniņos); attēla labajā pusē augšā redzama iebūvēta viena no divām jaunajām sijām.
Torņa fasādes apmetums izrādījās tik sliktā stāvoklī, ka to nācās pilnībā novākt un mūri apmest no jauna. Tāpat neplānots pasākums bija ķieģeļu mūra atsevišķu vietu labošana, vecos ķieģeļus aizstājot ar jauniem.

 

 

 

Krusts, darināts no koka un apšūts ar plānu metālu, torņa spicē atradies daudzus gadu desmitus. Visticamāk, tas tur bijis jau kopš 1883. gada, kad tornis tika uzbūvēts. Tā kā baznīcas krusts izrādījās stipri bojāts, to nācās demontēt. Krusta koka daļas nav remontējamas, jo ir trupes bojātas. Tāpēc plānots izgatavot jaunu krustu, gan ārējā veidola, gan tehniskā izpildījuma ziņā pēc iespējas līdzīgu vecajam.

 

 

Bārbeles draudze aicina ziedot baznīcēkas krusta atjaunošanas un uzstādīšanas darbiem! Ziedot var uz sekojošiem rekvizītiem:

Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ.Nr. 90000309143

Konts: LV31HABA0551007150978

Obligāta norāde: ziedojums baznīcas krusta atjaunošanai